എല്‍. പി. വിഭാഗം – പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

 


30 Comments

Sreehari Krishna.k.s · December 15, 2020 at 8:15 pm

Never

Sreehari Krishna.k.s · December 15, 2020 at 8:15 pm

Cool

Adhidev. T. R · December 15, 2020 at 8:17 pm

Iam thrilling.

Ridhidev. T. R · December 15, 2020 at 8:19 pm

Iam in excitment.

M.Krishnendhu · December 15, 2020 at 8:33 pm

Onam

Ayisha manha. S · December 15, 2020 at 11:18 pm

I can do it.

Shanu · December 16, 2020 at 8:26 am

I have a phone

Fathima Sana. M · December 16, 2020 at 10:53 am

Good Man

Anusree. K. B · December 16, 2020 at 11:17 am

Well

Arun. O · December 16, 2020 at 2:11 pm

വിജ്ഞാനോൽസവം എന്ന പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും പകരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ യാകും.

Johns noby · December 16, 2020 at 6:51 pm

Good

Gowri K. M · December 16, 2020 at 8:23 pm

Science and experiment

Mishal pp · December 16, 2020 at 8:58 pm

It’s very interest activity.. and very beautiful

  eduksspadmin · December 16, 2020 at 10:01 pm

  ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും പങ്കിടു..ക്ലാസ് തല ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കിടാം.. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കട്ടെ..

Fathimanidha. K · December 16, 2020 at 9:16 pm

സംസാരിക്കു ന്ന ചിത്രം

Lekshmitha uduth ua · December 16, 2020 at 10:48 pm

Very good activity

Sarangh. M.s · December 17, 2020 at 11:00 am

doing well

  eduksspadmin · December 17, 2020 at 10:25 pm

  ആഹാ…ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ,കുറിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കൂ…രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണേ…ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാരോടും പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കൂ…എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

Rafi · December 17, 2020 at 7:53 pm

വിലയിരുത്തൽ സൂചകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ..

  eduksspadmin · December 17, 2020 at 10:15 pm

  വായിച്ചു നോക്കൂ.. താഴെ ഉണ്ടല്ലോ.. പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്

Devananda. T. R · December 18, 2020 at 9:09 pm

Super experiance

  eduksspadmin · December 18, 2020 at 9:45 pm

  കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്കെത്തിക്കൂ…എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

Shakeela S · December 19, 2020 at 7:03 pm

എനിക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ട്ടമായി

VijayMadhav Sudheer, GLP Chelakkara · December 19, 2020 at 9:15 pm

Very interesting tasks..

Sivakeertan.SA · December 19, 2020 at 10:05 pm

Very interesting activities . Thank you so much 💕

Alfaz Mohamed P.P · December 21, 2020 at 10:42 am

വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്

Rahmath · December 26, 2020 at 7:39 pm

നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായ താൽപര്യമുണർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു.

Comments are closed.