എല്‍. പി. വിഭാഗം – പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

 


30 Comments

Sreehari Krishna.k.s · 15/12/2020 at 8:15 PM

Never

Sreehari Krishna.k.s · 15/12/2020 at 8:15 PM

Cool

Adhidev. T. R · 15/12/2020 at 8:17 PM

Iam thrilling.

Ridhidev. T. R · 15/12/2020 at 8:19 PM

Iam in excitment.

M.Krishnendhu · 15/12/2020 at 8:33 PM

Onam

Ayisha manha. S · 15/12/2020 at 11:18 PM

I can do it.

Shanu · 16/12/2020 at 8:26 AM

I have a phone

Fathima Sana. M · 16/12/2020 at 10:53 AM

Good Man

Anusree. K. B · 16/12/2020 at 11:17 AM

Well

Arun. O · 16/12/2020 at 2:11 PM

വിജ്ഞാനോൽസവം എന്ന പ്രോഗ്രാം വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും പകരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ യാകും.

Johns noby · 16/12/2020 at 6:51 PM

Good

Gowri K. M · 16/12/2020 at 8:23 PM

Science and experiment

Mishal pp · 16/12/2020 at 8:58 PM

It’s very interest activity.. and very beautiful

  eduksspadmin · 16/12/2020 at 10:01 PM

  ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും പങ്കിടു..ക്ലാസ് തല ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കിടാം.. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കട്ടെ..

Fathimanidha. K · 16/12/2020 at 9:16 PM

സംസാരിക്കു ന്ന ചിത്രം

Lekshmitha uduth ua · 16/12/2020 at 10:48 PM

Very good activity

Sarangh. M.s · 17/12/2020 at 11:00 AM

doing well

  eduksspadmin · 17/12/2020 at 10:25 PM

  ആഹാ…ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ,കുറിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കൂ…രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണേ…ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാരോടും പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കൂ…എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

Rafi · 17/12/2020 at 7:53 PM

വിലയിരുത്തൽ സൂചകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ..

  eduksspadmin · 17/12/2020 at 10:15 PM

  വായിച്ചു നോക്കൂ.. താഴെ ഉണ്ടല്ലോ.. പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്

Devananda. T. R · 18/12/2020 at 9:09 PM

Super experiance

  eduksspadmin · 18/12/2020 at 9:45 PM

  കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്കെത്തിക്കൂ…എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

Shakeela S · 19/12/2020 at 7:03 PM

എനിക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഷ്ട്ടമായി

VijayMadhav Sudheer, GLP Chelakkara · 19/12/2020 at 9:15 PM

Very interesting tasks..

Sivakeertan.SA · 19/12/2020 at 10:05 PM

Very interesting activities . Thank you so much 💕

Alfaz Mohamed P.P · 21/12/2020 at 10:42 AM

വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്

Rahmath · 26/12/2020 at 7:39 PM

നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വിജ്ഞാനപ്രദമായ താൽപര്യമുണർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു.

Comments are closed.