യു.പി.വിഭാഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 1. പ്രവർത്തനം 1 –തത്സമയം 
 2. പ്രവർത്തനം 2 – ചിത്രം വിചിത്രം
 3. പ്രവർത്തനം 3 – വെള്ളത്തിന്റെ വില
 4. പ്രവർത്തനം 4 ചാന്ദ്രയാത്ര- ഒരു കൊളാഷ്
 5. പ്രവർത്തനം 5വരക്കാം പൂർത്തിയാക്കാം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : സർഗാത്മക ചിത്രീകരണം

 1. പ്രവർത്തനം 1  – ഹൃദയം തൊട്ട ദൂരം
 2. പ്രവർത്തനം 2 – എന്റെ വീടും ചുറ്റുപാടും
 3. പ്രവർത്തനം 3 –കാട്ടിലെ രാജാവ്
 4. പ്രവർത്തനം 4- സിനിമ കാണാം എഴുതാം
 5. പ്രവർത്തനം 5  –ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : സർഗാത്മക രചന

 1. പ്രവർത്തനം 1 –ആകസ്മിക കണ്ടു പിടുത്തങ്ങൾ
 2. പ്രവർത്തനം 2 –വെളിച്ചത്തിന്റെ ചതി 
 3. പ്രവർത്തനം 3 –ആരാണ് വമ്പൻ?
 4. പ്രവർത്തനം 4- ഐസിട്ട ബലൂൺ
 5. പ്രവർത്തനം: 5 – എന്തൊരു പതുപതുപ്പ്

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : നിരീക്ഷണം

 1. പ്രവർത്തനം 1 മധുരിക്കും പരീക്ഷണം
 2. പ്രവർത്തനം 2അടുക്കളയിലെ കിടുതാപ്പികൾ 
 3. പ്രവർത്തനം 3അദൃശ്യ മഷി
 4. പ്രവർത്തനം 4ക്രൊമറ്റോഗ്രഫി
 5. പ്രവർത്തനം 5അയഡിനുണ്ടോ? അയഡിൻ?

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : പരീക്ഷണം

 1. പ്രവർത്തനം 1  – കടലാസ് കൊണ്ടൊരു ആനക്കുട്ടി
 2. പ്രവർത്തനം 2- ഓടും കുട്ടി ചാടും കുട്ടി
 3. പ്രവർത്തനം 3- പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത സൂചി
 4. പ്രവർത്തനം 4 – വർണ്ണപ്പട്ടങ്ങൾ
 5. പ്രവർത്തനം 5 –മത്തങ്ങ ആളൊരു പുലിയാ..

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : നിർമാണം

 1. പ്രവർത്തനം 1 – ഒരു വാട്ട്സപ്പ് കളി നൂറാക്കാം
 2. പ്രവർത്തനം 2 –തലയോ വാലോ
 3. പ്രവർത്തനം 3 –കണ്ടെത്തൽ കളി
 4. പ്രവർത്തനം 4 –പേപ്പർ പസിൽ
 5. പ്രവർത്തനം 5 –നൂറിലേക്കോട്ടം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : കളികൾ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അടങ്ങുന്ന പിഡിഎഫ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.