ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 1. പ്രവർത്തനം 1 –ഭൂമിക്ക് പനിക്കുന്നു.
 2. പ്രവർത്തനം 2- ഏകാന്തം വിദ്യാലയ മുറ്റം
 3. പ്രവർത്തനം 3 – തുല്യതയുടെ ഇടം
 4. പ്രവർത്തനം 4 –വാക്സിനൊപ്പം
 5. പ്രവർത്തനം 5- ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ ചിരി

 1. പ്രവർത്തനം 1 –വിമർശിക്കാം പറയാം
 2. പ്രവർത്തനം 2 –ഗ്രഹ നാടകം
 3. പ്രവർത്തനം 3- സിനിമ കാണാം എഴുതാം
 4. പ്രവർത്തനം 4 –കണ്ണീർ പാടം
 5. പ്രവർത്തനം 5 –വരകൾ മാറുമ്പോൾ

 1. പ്രവർത്തനം 1  –പാലിൻഡ്രോമിക് സംഖ്യകൾ
 2. പ്രവർത്തനം 2 – വിരുന്നുകാർ
 3. പ്രവർത്തനം: 3 –അളവുകൾ പലവിധം
 4. പ്രവർത്തനം: 4 – പറ്റിച്ചേ…
 5. പ്രവർത്തനം: 5 – വിരലടയാളം

 1. പ്രവർത്തനം 1 – ജല തരംഗം
 2. പ്രവർത്തനം 2 – കൂടുതൽ കടുകോ ഭൂമിയോ?
 3. പ്രവർത്തനം: 3 ഐസ് കൊണ്ടൊരു കളി
 4. പ്രവർത്തനം: 4 പഴത്തിന്റെ ഡി.എൻ.എ. 
 5. പ്രവർത്തനം: 5 – സാന്ദ്രത കാണാം

പ്രവർത്തനം 1 ന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെയും കാണാം – ജലതരംഗം

 1. പ്രവർത്തനം 1- രൂപം നൽകാം
 2. പ്രവർത്തനം 2 ക്ലൈനോ മീറ്റർ 
 3. പ്രവർത്തനം 3 –കൊമ്പൻ തൊപ്പി
 4. പ്രവർത്തനം 4 – പട്ടം പറത്താം
 5. പ്രവർത്തനം 5-ചായ.. ചായേ..

പ്രവർത്തനം 3 ന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെയും കാണാം – കൊമ്പൻ തൊപ്പി

 1. പ്രവർത്തനം 1 – പ്രശ്നപദം
 2. പ്രവർത്തനം 2- പാറ്റേൺ മാന്ത്രികം
 3. പ്രവർത്തനം 3- ചീട്ടുകളിക്കാം
 4. പ്രവർത്തനം 4-ചിത്രക്കളി
 5. പ്രവർത്തനം 5 –ചതുരംഗം

പ്രവർത്തനം 5 ന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെയും കാണാം : ചതുരംഗം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അടങ്ങുന്ന പിഡിഎഫ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.