ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് – വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയസമിതി

 • പ്രൊഫ.കെപാപ്പൂട്ടി (ചെയർപേഴ്സൺ, വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയ സമിതി) – 9447445522
 • വി.വിനോദ് (കൺവീനർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയ സമിതി)- 8156866205
 • വിജി (ജോ.കൺവീനർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയ സമിതി) -9495778063
 • അജിത് രുഗ്മിണി (ജോ.കൺവീനർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയ സമിതി) – 9809970778

ജില്ലാ കൺവീനർമാർ

 • തിരുവനന്തപുരം -സുരേഷ് – 9847608242
 • കൊല്ലം – ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ – 9447054036
 • കോട്ടയം – ബിജു – 9605261494
 • ഇടുക്കി – വി.വി.ഷാജി – 9447511545
 • പത്തനംതിട്ട – പ്രസന്നൻ -9446187602
 • ആലപ്പുഴ – എൻ.ആർ.ബാലകൃഷ്ണൻ – 9447113866, ജയൻ എൻ-9447015570
 • എറണാകുളം – വർഗ്ഗീസ് സി.ഐ. – 9495076177
 • തൃശ്ശൂർ – മധു – 9961522474
 • പാലക്കാട് – സുധീർ – 9495689725
 • മലപ്പുറം– ജിജി വർഗ്ഗീസ് – 9595333052, സാജിത 8075210559
 • വയനാട് – സന്തോഷ് ടി.പി. -9447933267
 • കോഴിക്കോട് – പ്രേമരാജൻ സി – 9447539039
 • കണ്ണൂർ – ശ്രീനിവാസൻ – 9947622494, സുരേഷ് ബാബു -7025502592
 • കാസർകോട് – എം.വി.ഗംഗാധരൻ – 9495073510