വിജ്ഞാനോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിജ്ഞാനോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വീട്ടിലിരുന്നാണ് നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വീടും വീട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും അയൽവാസികളും എല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാകും.

ആമുഖം

2021 ലെ വിജ്ഞാനോത്സവത്തിന് ഒരാമുഖം

വിജ്ഞാനോത്സവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഒന്നാംഘട്ടം കൂടകൾ തുറക്കാം

രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

2022 ജനുവരി ആദ്യവാരം മുതൽ

രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിച്ചു