ഹയർസെക്കണ്ടറി രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം, ലൂക്ക എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളേയും മറ്റ് പംക്തികളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2020ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യുറീക്കയുടേയും ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റേയും ലക്കങ്ങൾ വായിക്കാം തയ്യാറാവാം എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി 10 വരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 28 വരെയാണ് വിലയിരുത്തൽ കാലം. വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെ എന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ അറിയിക്കും.ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ Read more…

ഹൈസ്കൂൾ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം, ലൂക്ക എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളേയും മറ്റ് പംക്തികളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2020ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യുറീക്കയുടേയും ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റേയും ലക്കങ്ങൾ വായിക്കാം തയ്യാറാവാം എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി 10 വരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 28 വരെയാണ് വിലയിരുത്തൽ കാലം. വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെ എന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ അറിയിക്കും.ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ Read more…

എൽ.പി. രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം, ലൂക്ക എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളേയും മറ്റ് പംക്തികളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2020ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യുറീക്കയുടേയും ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റേയും ലക്കങ്ങൾ വായിക്കാം തയ്യാറാവാം എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി 10 വരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 28 വരെയാണ് വിലയിരുത്തൽ കാലം. വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെ എന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ അറിയിക്കും.ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ Read more…

യു.പി. രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

    പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ യുറീക്ക, ശാസ്ത്രകേരളം, ലൂക്ക എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളേയും മറ്റ് പംക്തികളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2020ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച യുറീക്കയുടേയും ശാസ്ത്രകേരളത്തിന്റേയും ലക്കങ്ങൾ വായിക്കാം തയ്യാറാവാം എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി 10 വരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 28 വരെയാണ് വിലയിരുത്തൽ കാലം. വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെ എന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ അറിയിക്കും.ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ Read more…

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്രവർത്തനം 8 – അറിവിന്റെ പ്രയോഗം 

കൂട്ടുകാരേ LP, UP, HS ഇവയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കിക്കോളൂ. ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗക്കാർ പൊതുവായ എന്ത് നിഗമനത്തിലായിരിക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടേതായ നിഗമനം രൂപപ്പെടുത്തുക.  ഇതു വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാത്രത്തിന്റെ അടിഭാഗം സമചതുരമായിരുന്നു. അത് ദീർഘചതുരം ആക്കി പ്രവർത്തനം ആവർത്തിക്കുക. സമചതുരത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ അനുപാതം അടിഭാഗം ദീർഘചതുരം ആകുമ്പോൾ ശരിയാകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫോട്ടോകള്‍ Read more…

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്രവർത്തനം 6 – മാറുന്ന യുദ്ധരീതികള്‍

മെയ് 2019 ലെ ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഒന്ന് യുദ്ധവും ശാസ്ത്രവും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.. ഇതിൽ ഹൈടെക്ക് ആയി മാറുന്ന യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്ന പണം, പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചിലവഴിക്കുന്ന പണം എന്നിവയും പരാമർശിക്കുന്നു. നിർമിത ബുദ്ധി അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യയെ മാറ്റി മറിക്കും എന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രവളർച്ചയുടെ രണ്ട് പ്രയോഗതലങ്ങൾ ആണു യുദ്ധങ്ങളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ Read more…

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്രവർത്തനം 5 – നിങ്ങളും പറയൂ

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. പുതീയ ഭരണ സാരഥികൾ എല്ലാവരും ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനപ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കാനുള്ള ചുരുങ്ങിയ പ്രായപരിധി 21 വയസ്സാണ്. ആ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരും അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം പ്രായമാകാത്തവരുമായ നിരവധി പേർ മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പലരും ജനപ്രതിനിധികളാകുകയും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാരഥികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 21 വയസ്സുകാരി മേയറായതും, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടായതും ഒക്കെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നല്ലോ. Read more…

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്രവർത്തനം 4 – അറിവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം

അക്കാദമിക് പ്രസാധന രംഗത്തെ വലിയ കമ്പനികൾ രണ്ട് വെബ് പോർട്ടലുകളെ കോടതി കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. SciHub, LibGen – ഇവ രണ്ടും ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര- സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുപരിചിതമായ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ആണ്. വലിയ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട പുസ്തകങ്ങളും ജേണലുകളിലെ അക്കാദമിക് പേപ്പറുകളും സൗജന്യമായി ലഭിക്കാൻ ഒരുപാട് വിദ്യാർഥികൾ ഇവയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അറിവ് സ്വതന്ത്രമായി സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച ആരൺ ഷ്വാർറ്റ്സ് എന്ന യുവാവ് സമാനമായൊരു Read more…

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്രവർത്തനം 3 – ആരും വിശന്നിരിക്കരുത്

സമാധാനത്തിനുള്ള 2020 ലെ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ യു. എനിന്റെ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് 2020ലെ ഡിസംബർ ലക്കം ശാസ്ത്രകേരളത്തിൽ വായിച്ചു കാണുമല്ലോ? ലൂക്കയിലെ ലേഖനവും വായിക്കാം  വിശപ്പും സമാധാനവും കൈകോർക്കുമ്പോൾ Universal Declaration of Human Rights – ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “everyone has a right to a standard of living adequate for the health and well-being Read more…

ഹയർസെക്കണ്ടറി പ്രവർത്തനം 2 – വിമര്‍ശിക്കൂ വിലയിരുത്തൂ

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റിയും അവ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയും പല ലേഖനങ്ങളും നമ്മൾ ശാസ്ത്രകേരളത്തിലും ലൂക്കയിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.  കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവുംപ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും റേഡിയോ ലൂക്ക – ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും – പോഡ് കാസ്റ്റ് കേൾക്കാം കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് കുറക്കുന്നതിന് വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ജീവിതചര്യാ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവ കൊണ്ട് മാത്രം തടയാവുന്ന ഒന്നാണോ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം? ഈ ഹ്രസ്വചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ. ഈ Read more…