യു. പി. വിഭാഗം – പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

ഡിസംബർ 15 മുതൽ 30 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതിനും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും തടസ്സം വരാത്ത വിധം കുട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒരോ വിഭാഗത്തിനും 10 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകുക. മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓരോ കുട്ടിയും അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. സൂചകങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. വിലയിരുത്തലിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുട്ടി തന്നെയാണ്. ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വീഡിയോ അവതരണം അതാത് പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം ലഭ്യമാണ്.


47 Comments

Ameya Maria Tom · December 15, 2020 at 5:07 pm

എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുക

Ameya Maria Tom · December 15, 2020 at 5:07 pm

Do all work

Ameya Maria Tom · December 15, 2020 at 5:08 pm

എല്ലാ വർക്കും cheyyuka

ameya mariya tom · December 15, 2020 at 5:21 pm

Do all work

Devapriya · December 15, 2020 at 7:14 pm

Reading and playing

amal p denny · December 15, 2020 at 7:35 pm

now I want play

amal p denny · December 15, 2020 at 7:36 pm

NOW I WANT TO PLAY

ameya mariya tom · December 15, 2020 at 7:59 pm

എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുക

Mayugha muralidharan · December 15, 2020 at 7:59 pm

I love this app

Angel Clare · December 15, 2020 at 8:53 pm

Very good

Niya babu · December 15, 2020 at 9:17 pm

Moon

  Niya babu · December 15, 2020 at 9:19 pm

  Night moon

nandana · December 15, 2020 at 9:43 pm

Consious

Manikandan · December 15, 2020 at 10:31 pm

good

Manikandan · December 15, 2020 at 10:32 pm

very good

Abhinandh. E. S · December 16, 2020 at 7:16 am

Vignanolsavam is easy

Varsha v manoj · December 16, 2020 at 8:30 am

Activities 1,2,3,4,5

Nihara chandran · December 16, 2020 at 9:04 am

To get knowledge

shadil. T · December 16, 2020 at 9:50 am

This is very Useful site for Children

Shadil.T · December 16, 2020 at 9:52 am

This is very Useful site for Children

Aniruktha.ratheesh · December 16, 2020 at 2:44 pm

Kuttil akapetta kille

Devaki · December 16, 2020 at 6:49 pm

Studying well

Arjun p · December 16, 2020 at 8:32 pm

കിളികളെ ഒരിക്കലും കൂട്ടിൽ ഇട്ടു വളർത്തരുത് അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പറക്കാൻ വിടണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്

Durgesh 5 C · December 16, 2020 at 10:49 pm

Good

Durga AR 7 C · December 16, 2020 at 10:49 pm

Very good

Rose maria Binny .. · December 17, 2020 at 8:29 am

Good programe

Niya · December 17, 2020 at 9:51 am

Craft

Devikrishna · December 17, 2020 at 11:55 am

useful

Shyma · December 17, 2020 at 11:56 am

Beautiful

  eduksspadmin · December 17, 2020 at 10:25 pm

  ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാരോടും പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കൂ…എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

   Saneetha Krishna.S · December 18, 2020 at 6:48 pm

   I invited my friend

    eduksspadmin · December 18, 2020 at 9:51 pm

    രണ്ടാംഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണേ…

  Raiha shirin. A · December 19, 2020 at 9:08 pm

  Useful

Rahul · December 17, 2020 at 2:03 pm

Study an playing and drawing

ATHIRA N · December 17, 2020 at 7:55 pm

I can do all activities,👍👍

ADITHYA P.S · December 18, 2020 at 2:08 pm

ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യൂറിക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം

  eduksspadmin · December 18, 2020 at 10:01 pm

  ക്ലാസ് തല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കിടാം.. വിജ്ഞാനോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ.. കൂട്ടുകാരെ ക്ഷണിക്കാം… അടുത്ത ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണേ

Prabhakaran · December 18, 2020 at 8:57 pm

നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്.

  eduksspadmin · December 18, 2020 at 9:47 pm

  കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് പങ്കിടു

   ജ്ഞാനശ്രീ · December 21, 2020 at 8:09 pm

   കോവിഡ് വിരസത മാറി… നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ …

  ആദിത്ത് · December 21, 2020 at 5:46 pm

  ഞാൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും

Anakha Jayan · December 19, 2020 at 8:50 pm

It is a good activity for children in this covid period.

Ann Mariya disllva · December 20, 2020 at 4:17 pm

I can do the 6 activities

Dhanya · December 21, 2020 at 9:59 am

ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം Super👍
👏👏👏👏
sir രണ്ടാം ഘട്ടം രജിസ്ട്രേഷനിൽ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം ഏതാണ് എഴുേണ്ടത് ?
school ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ , അതോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടുന്നതാണോ ?
School മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലും, താമസം പഞ്ചായത്തിലുമാണ്.

  eduksspadmin · December 21, 2020 at 10:00 pm

  വീട് ഉൾപ്പെടുന്നത്

   Thangalakshmi · December 22, 2020 at 10:27 pm

   All activities are very good

Ann Mariya disllva · December 27, 2020 at 9:12 pm

Njan check cheythu B grade

Comments are closed.