ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം – പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

 


38 Comments

Bhuvanraj · December 15, 2020 at 8:12 pm

പ്രവർത്തനം 10- മന്ത്രികച്ചതുരം

ഞാൻ കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ച സംഖ്യകൾ -27,14,8,0. അവസാനം ശേഷിച്ച സംഖ്യ 8. കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ച സംഖ്യയും ശേഷിച്ച സംഖ്യയും കൂട്ടിയപ്പോൾ 57 കിട്ടി. ഇതേ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ തുക 57 തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്.

Sreesha · December 16, 2020 at 7:32 am

Njan ith ezuthi ayachutharukayano cheyyendath

Afsna.s.s · December 16, 2020 at 9:06 am

I am interested

  Fathima Rinsha M.K · December 24, 2020 at 3:22 pm

  I’m interested😄

Anliya xavier · December 16, 2020 at 9:32 am

ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയുക വായിച്ചിട്ടാണോ എങ്ങനെ വായിക്കും…????

Sreelekshmi.s s · December 16, 2020 at 10:00 am

Happy

Suhana fathima · December 16, 2020 at 12:06 pm

ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലേ

  Anamika. M.S · December 16, 2020 at 12:07 pm

  ഉണ്ട്,

sishma N.s · December 16, 2020 at 1:04 pm

good

sishma N S · December 16, 2020 at 1:08 pm

good

PRAJIN KRISHNA K P · December 16, 2020 at 2:30 pm

Stady

What · December 16, 2020 at 4:11 pm

What the hell?

Suhana fathima · December 16, 2020 at 4:47 pm

ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തങ്ങൾ എവിടെ?

ABHIRAG · December 16, 2020 at 7:11 pm

കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന വഴിയാണ് വജ്ഞാനോത്സവം

ABHIRAG · December 16, 2020 at 7:12 pm

കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന വഴിയാണ് വിജ്ഞാനോത്സവം

  eduksspadmin · December 16, 2020 at 10:02 pm

  വിജ്ഞാനോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ ക്സാസ് തല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കിടു.. മറ്റു കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ…

adil · December 16, 2020 at 7:32 pm

What is this?

Maziya P · December 16, 2020 at 10:22 pm

Iam very interested

  eduksspadmin · December 17, 2020 at 10:27 pm

  ആഹാ…ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കൂ…രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പങ്കെടുക്കണേ…ക്ലാസിലെ മറ്റു കൂട്ടുകാരോടും പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കൂ…എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പങ്കെടുക്കട്ടെ

   Karisma M K · December 20, 2020 at 5:51 pm

   തീർച്ചയായും 👍👍

Anugraha. M. R · December 17, 2020 at 3:07 pm

വിജ്ഞാനോതസവത്തിൽ നന്നായിരുന്നു

Fathima Akbar · December 17, 2020 at 4:55 pm

It is so useful to improve the extracurricular activities of students

Devika. V. R · December 17, 2020 at 5:15 pm

I am interested

Shivani sathyan · December 17, 2020 at 7:03 pm

I am interested

Basima n s · December 17, 2020 at 7:31 pm

I am very interested👍👍

  Binisha P Mathew · December 20, 2020 at 11:09 am

  I am very interested 👍👍👍

Basima n s · December 17, 2020 at 7:33 pm

I am very interested 👍👍

Neevan cr7 · December 17, 2020 at 7:55 pm

Extra ordinary, fantastic, mind blowing sir

Muhammed shahid cn · December 17, 2020 at 8:22 pm

Iam intresting

Dhyan dhanesh · December 17, 2020 at 9:23 pm

കൂടുതൽഅറിവ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് വിജ്ഞാനോത്സവം

Dhanalakshmi k.s · December 17, 2020 at 11:19 pm

വിജ്ഞാനോത്സവം വളരെ നല്ലതാണ്.

Renya vr · December 19, 2020 at 8:11 pm

I am interesting ✌️

Adarsh raj · December 19, 2020 at 8:12 pm

I am intrested

Anjana. R · December 19, 2020 at 9:07 pm

ഈ വർഷത്തെ വിജ്ഞാനോത്സവം വളരെ എളുപ്പവും ഒരുപാടു അറിവുകൾ നിറഞ്ഞതും ആയിരുന്നു .

Godsiah · December 20, 2020 at 11:50 am

Iam interested

KASINATH · December 23, 2020 at 8:03 am

I AM INTERESTED👍👌👌👍

Asniya prakash · December 28, 2020 at 10:06 am

I am interested

Asna sherin · December 28, 2020 at 3:35 pm

I am interested

Comments are closed.