നിര്‍മ്മാണ കൂട  -പ്രവര്‍ത്തനം -3 – പേപ്പര്‍ കപ്പ്    

Published by eduksspadmin on

നാം ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് പേപ്പര്‍ കപ്പ് .ഇവ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച്     വലിച്ചറിഞ്ഞ് വലിയ മാലിന്യ പ്രശ്നവും ആരോഗ്യപ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ?     ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിയാതെ അവ ഉപയോഗിച്ച്  ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതു പോലെ യുള്ള മനോഹരമായ     കൗതുക വസ്തുക്കളും പാവകളും നിര്‍മ്മിക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് എണ്ണം നിങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കൂ….