ശാസ്ത്രകൂട.  പ്രവര്‍ത്തനം 3  ഇഷ്ടം

Published by eduksspadmin on

2016 ആഗസ്റ്റ് രണ്ടാം ലക്കം യുറീക്കയിലെ “കുട്ടിവായന” എന്ന ഭാഗം വായിച്ചിരുന്നോ? കുട്ടി വായന ഈ ലിങ്കിലൂടെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചുനോക്കൂ. ഇനി മൂന്നാം ക്ലാസിലെ പരിസരപഠനത്തിലെ  കുഴിയാനമുതൽതു കൊമ്പനാന വരെഎന്ന പാഠഭാഗവും വായിക്കൂ
ഇപ്പോള്‍ ജീവകളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കിയല്ലോ ?

നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള  വീടുകളില്‍ ഏതെല്ലാം വളര്‍ത്തു ജീവികളാണുള്ളത് ? അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം ഏതാണ് ? ഒരന്വേഷണം നടത്തി പട്ടികയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തൂ… പട്ടിക പരിശോധിച്ച് ഓരോന്നും ഏത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തുക.

എൽ പി ശാസ്ത്ര കൂട പ്രവർത്തനം 03