7. ഇല നിരീക്ഷണം -എൽ പി രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

പ്രവർത്തനം 7

ഇല നിരീക്ഷണം

നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം  ഇലകളുണ്ട്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലകൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാലോ? ഇലനിരീക്ഷണത്തിൽ എന്തെല്ലാം പരിഗണിക്കണം? അതിന്റെ ആകൃതി, സിരാവിന്യാസം, ഇലയുടെ അരിക്, ഇലയുടെ അറ്റം ഇവയെല്ലാം വേണം.

എങ്കിൽ നിരീക്ഷണം ആരംഭിക്കാം.

ഇലയുടെ ആകൃതി, സിരാവിന്യാസം, ഇലയുടെ അരിക്, ഇലയുടെ അറ്റം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നിരീക്ഷിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

ഇലയുടെ പേര്, ആകൃതി, സിരകൾ, ഇലയുടെ തണ്ട്, ഇലയുടെ അരിക്, ഇലയുടെ അറ്റം ഇവയെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയോ? എങ്കിൽ ഇനി ഇലയുടെ രൂപരേഖ വരക്കാം.

ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ച ഇലകളുടെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റ് ഇലകൾ നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് കണ്ടെത്താനാകുമോ? ആകൃതി, സിരകൾ, ഇലയുടെ തണ്ട്, ഇലയുടെ അരിക്, ഇലയുടെ അറ്റം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും 4 പ്രത്യേകതകൾ സമാനമായാൽ മതി. അത്തരം ഇലകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒന്നെഴുതിനോക്കൂ.