3. അതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ് ? – എൽ പി രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Published by eduksspadmin on

പ്രവർത്തനം 3

പി മധുസൂദനന്റെ “അതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ്” എന്ന കവിതയാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. 

പൊട്ടക്കിണറിൻ കരയിൽ വളരും

പന്നൽച്ചെടിയുടെ കൊമ്പിന്മേൽ

പതുങ്ങിനിന്നൊരു പച്ചപ്പശുവിനു

പണ്ടൊരു സംശയമുണ്ടായി:

എന്നുടെലോകം ചെടിയും ചെടിയുടെ

വേരും തണ്ടും തളിരിലയും

അതിന്റെ രുചിയും ഗന്ധവും; എന്നാ-

ലതിനുമപ്പുറമെന്താണ്?

 

പൊട്ടക്കിണറിലൊളിച്ചു വസിക്കും

തവള പറഞ്ഞു മറുപടിയായ്;

എന്നുടെ ലോകം കിണറും കിണറിലെ

മീനും പായൽക്കാടുകളും

ഇടവപ്പാതി പിറന്നാൽ പിന്നെ-

ക്കോരിച്ചൊരിയും പെരുമഴയും

ഒളിച്ചിരിക്കാൻ മാളവും എന്നാ-

ലതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ്?

 

ചെത്തിക്കാടിൻ നടുവിൽ നിന്നൊരു

ചിത്രപതംഗം പറയുന്നു

എന്നുടെ ലോകം ചെത്തിക്കാടും

കണ്ണാന്തളിയും കൈത്തോടും

മലർന്ന പൂവിന്നിതളുകൾ പേറും

മണവും മധുവും പൂമ്പൊടിയും

അതിന്റെ വർണ്ണ തരംഗവുമെന്നാ-

ലതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ്?

 

കുന്നിനുമുകളിൽ കൂടും കൂട്ടി-

കഴിഞ്ഞു കൂടും പൂങ്കുരുവി

പറന്നു വന്നു ചിലച്ചും കൊണ്ടതി

നുത്തരമിങ്ങനെ നൽകുന്നു.

അതിന്നുമപ്പുറമുണ്ടൊരു പുഴയും

പച്ചപ്പാടവുമലകടലും

അലറിത്തുള്ളും തിരകളുമെന്നാ

ലതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ്?

 

അതിന്റെ മറുപടി നൽകാനെത്തിയ

മനുഷ്യനിങ്ങനെ മൊഴിയുന്നു

അതിന്നുമപ്പുറമെന്താണെന്നോ?

-അലഞ്ഞു നീങ്ങും മേഘങ്ങൾ

അമ്പിളി വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൽ പൂ-

ക്കുമ്പിളു കൂട്ടും പൂമാനം

സൂര്യൻ, താരകൾ,ക്ഷീരപഥങ്ങൾ

നക്ഷത്രാന്തര പടലങ്ങൾ

അതിന്നപാരവിദൂരത; യെന്നാ

ലതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ്?

 

കാറ്റല കടലല ഏറ്റു വിളിപ്പൂ

അതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ്?

അതിന്നുമപ്പുറ, മതിന്നപ്പുറ

മതിന്നുമപ്പുറമെന്താണ്?

ഈ കവിത നിങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു കൈയ്യെഴുത്തു മാസികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

അനുയോജ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് A4 പേപ്പറിൽ മനോഹരമായിട്ട് ലേ ഔട്ട് ചെയ്യണം.