യു.പി. പ്രവർത്തനം 6 – പുതിയൊരു  കളി

Published by eduksspadmin onരണ്ടു പേർക്ക് കളിക്കാവുന്ന ഒരു കളിയാണിത്. കളി തുടങ്ങുന്നതിനു് മുമ്പ് ചില മുന്നൊരുക്കൾ വേണം.  

ഒരു കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും 2 cm x 2 cm വലുപ്പത്തിൽ 24 കഷണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഈ കാർഡുകളിൽ 20 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് പൂജ്യം മുതൽ 9 വരെ എഴുതിയ 2 സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ബാക്കിയുള്ള 4 കാർഡുകളിൽ – , + , x , / എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

കളിയാകുമ്പോൾ ഒരു സ്കോർ ഷീറ്റ് വേണ്ടേ? നമുക്ക് അതുകൂടി ഉണ്ടാക്കാം. 

ഒരു പേപ്പറിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ ഒരു സ്കോർഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. രണ്ടു പേർക്കും ഇതുപോലെ വേറേ വേറെ സ്കോർഷീറ്റ് വേണം. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ പൂജ്യത്തിന് നേരേയുള്ള മൂന്നു കള്ളികളിലും ഓരോ കല്ലുവക്കുക. കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും അവരവർക്കു കിട്ടുന്ന സ്കോർ അവരവരുടെ ഷീറ്റിലെ കല്ലുകൾ മാറ്റി വച്ച് രേഖപ്പെടുത്തണം.

സ്‌കോർഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

സ്‌കോർ ഇടതുവശത്ത് പൂജ്യം മുതൽ 9 വരെയുള്ള അക്കങ്ങളുണ്ട്. മുകളിലായിട്ട് നൂറ്, പത്ത്, ഒറ്റ എന്നാ സ്ഥാനവിലകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നു കല്ലും പൂജ്യത്തിൽ (ഒറ്റ, പത്ത്, നൂറ് മൂന്നിലും) വെക്കുക. ആദ്യം കളിച്ചപ്പോൾ എട്ടു പോയിന്റു കിട്ടി എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള കല്ലെടുത്ത് എട്ടിന്റെ നേരെ വെക്കുക. അടുത്ത കളിയിൽ 4 പോയന്റു കൂടി കിട്ടിയാൽ 12 ആയല്ലോ. അപ്പോൾ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടും. ഇനി 110 പോയന്റ് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യവും..അല്ലേ…ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കൂട്ടിയ സ്‌കോർ ഷീറ്റിൽ ഇതുപോലെ ക്രമീകകരിക്കാം

പത്ത് കല്ലുകൾ കൂടി എടുത്തു വച്ചാൽ കളിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികൾ റെഡി.

കളിക്കുന്ന രണ്ടു പേരും അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുക. നടുക്ക് 20 കാർഡുകളും സംഖ്യകൾ കാണാത്ത വിധം കമഴ്ത്തി നിരത്തി വയ്ക്കുക. ആദ്യം കളി തുടങ്ങുന്നയാൾ ഒരു കാർഡ് മലർത്തി വയ്ക്കുക. അത് 8 ആണെനിരിക്കട്ടെ. സുഹൃത്തും ഒരു കാർഡ് മലർത്തട്ടെ. അത് 4 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് സുഹൃത്ത് കയ്യ് പിന്നിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒരു കൈക്കുള്ളിൽ ഒരു കല്ലോ രണ്ടു കല്ലോ വച്ച് അടച്ച് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ നേരേ നീട്ടണം. സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒറ്റയോ ഇരട്ടയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ശരിയുത്തരം പറഞ്ഞാൽ ചിഹ്നം നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉത്തരം തെറ്റിയാൽ സുഹൃത്ത് ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുക്കും. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിഹ്നം – ആണെങ്കിൽ 8 – 4 = 4 പോയിൻ്റ് കിട്ടും. ചിഹ്നം + ആണെങ്കിൽ 8 + 4 = 12 പോയിൻ്റ്. ചിഹ്നം x ആണെങ്കിൽ 8 X 4 = 32 പോയിൻ്റ്. ഹരണ ചിഹ്നം ആണെങ്കിൽ 8/4 = 2 പോയൻ്റ്. ഏത് സംഖ്യയാണോ വലുത് ആ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ചിഹ്നത്തിന് മുമ്പ് വയ്ക്കുക. വലിയ സംഖ്യ ആരാണോ എടുത്തത് അവർക്കായിരിക്കും പോയിൻ്റ് ലഭിക്കുക. രണ്ടു പേരും ഒരേ സംഖ്യയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആർക്കും പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകില്ല. ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ദശാംശമുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിരിക്കും പോയിൻ്റ്. പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ പൂജ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഹരണ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

 

ആദ്യത്തെ ആളുടെ കളി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ആദ്യത്തെ കാർഡ് മലർത്താം. ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം കളിക്കുമ്പോൾ കളത്തിലെ കാർഡുകൾ തീരും. അപ്പോൾ കളി അവസാനിപ്പിക്കാം.

കളി കളിച്ചപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും കളിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കുറിച്ച് വക്കൂ. ഈ കളിയോടൊപ്പമുള്ള സ്കോർ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 15 പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും 3 പോയിൻ്റ് കൂടി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കല്ലാണ് മാറ്റുക? എവിടേക്കാണ് മാറ്റി വക്കുക? 8 പോയിൻ്റ്  ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കല്ല് എവിടേക്കൊക്കെ മാറ്റും?