എൽ.പി.വിഭാഗം പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 1. പ്രവർത്തനം 1 – യന്തിരൻ
 2. പ്രവർത്തനം 2– എന്റെ വീടും പരിസരവും
 3. പ്രവർത്തനം 3പൂമ്പാറ്റ ആൽബം
 4. പ്രവർത്തനം 4 – എന്റെ വമ്പ്
 5. പ്രവർത്തനം 5 – വെൽഡൺ ടോക്കിയോ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : സർഗാത്മക ചിത്രീകരണം

 1. പ്രവർത്തനം 1 – അവരോടൊപ്പം
 2. പ്രവർത്തനം 2 – മാനം നോക്കിയെഴുതാം
 3. പ്രവർത്തനം 3 – കാക്ക വിചാരം
 4. പ്രവർത്തനം 4 – കൂടുമാറ്റം
 5. പ്രവർത്തനം 5 – നിങ്ങൾക്കും കമന്റേറ്ററാകാം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : സർഗാത്മക രചന

 1. പ്രവർത്തനം 1 – മുത്തശ്ശിക്കളി
 2. പ്രവർത്തനം 2 – തെക്കും വടക്കും
 3. പ്രവർത്തനം 3 – പലതരം പല വിധം
 4. പ്രവർത്തനം 4 – എന്തോരം കറികളാ…
 5. പ്രവർത്തനം 5 – പൊടിപൂരം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : നിരീക്ഷണം

 1. പ്രവർത്തനം 1 – ഒരു ബലൂൺ പരീക്ഷണം
 2. പ്രവർത്തനം 2 വെള്ളത്തെ ഉയർത്താം
 3. പ്രവർത്തനം 3 – സൂര്യനു നേരെ
 4. പ്രവർത്തനം 4 – മായമല്ല, മന്ത്രമല്ല
 5. പ്രവർത്തനം 5 അമ്പട ഉറുമ്പേ…

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : പരീക്ഷണം

 1. പ്രവർത്തനം 1  – മൃഗശാല
 2. പ്രവർത്തനം 2 – പലഹാരവിശേഷം
 3. പ്രവർത്തനം 3 –ഓലകൊണ്ടുണ്ടാക്കാം
 4. പ്രവർത്തനം 4  കടലാസുകൊണ്ടൊരു പട്ടിക്കുട്ടി
 5. പ്രവർത്തനം  5 – ഇല മൃഗശാല

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : നിർമാണം

 1. പ്രവർത്തനം 1 – പുതിയ ചീട്ടുകളി
 2. പ്രവർത്തനം 2 – ഇല തൊട്ടു കളി
 3. പ്രവർത്തനം 3 – ഇല മാറ്റം
 4. പ്രവർത്തനം 4 – മേലേ മേലേ
 5. പ്രവർത്തനം 5  – വാക്കിൽ നിന്നൊരു വാക്ക്

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇവിടെയും കാണാം : കളികൾ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അടങ്ങുന്ന പിഡിഎഫ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.